/public/cache_sk/c/1/9/a/0/c19a01c825a79f5d22ab18c3ec6fad6ecca7d736-20200918161318.jpg

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Obsah (kliknutím na odkaz sa dostanete na príslušnú časť stránky)

Informácia o ochrane osobných údajov
o    Údaje prevádzkovateľa – správcu údajov 
o    Zdroj údajov
o    Rozsah osobných údajov, účely a právne základy ich spracúvania 
o    Podrobné informácie o spracúvaní údajov pri využívaní našich služieb a pri nákupe
o    Informácie o súboroch cookie
o    Bezpečné spracúvanie údajov
o    Prenos údajov
o    Aké práva vám prináležia v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?
o    Nápravné opatrenia
o    Informácia o ochrane osobných údajov na stiahnutie 

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže
 

Informácia o ochrane osobných údajov

Ako pre prevádzkovateľa sú pre nás vaše osobné údaje dôležité a rešpektujeme vašu súkromnú sféru, vaše právo nakladať s vašimi osobnými údajmi a pri ich spracúvaní budeme postupovať v súlade s týmito zásadami a príjmeme všetky organizačné a technické opatrenia na bezpečné spracúvanie a ochranu vašich údajov.

Nižšie vás budeme podrobne informovať o našich zásadách a postupoch pri spracúvaní osobných údajov na základe článku 13. NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len: GDPR).
 
Ako prevádzkovateľ si vyhradzujeme právo na zmenu týchto informácií kedykoľvek. O prípadných zmenách budeme zainteresované strany včas informovať.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto informačného materiálu, neváhajte nás kontaktovať.

Obsah (kliknutím na nadpis sa dostanete na príslušný odsek)

•    Údaje prevádzkovateľa
•    Zdroj údajov
•    Rozsah osobných údajov, účely a právne základy ich spracúvania 
•    Podrobné informácie o spracúvaní údajov pri využívaní našich služieb a pri nákupe
•    Informácie o súboroch cookie
•    Bezpečné spracúvanie údajov
•    Prenos dát
•    Aké práva vám prináležia v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?
 

Údaje prevádzkovateľa

Idealbody Kft. 
Sídlo: Teve u. 41, 1139 Budapest, Mad'arsko
Spisová značka: 01 09 718272, Fővárosi Törvényszék (Všeobecný súd hl. mesta)
Daňové identifikačné číslo: 13090575-2-41
Konateľ: Attila Handl J.
  
Kontakt:
Telefón: 0908 66 59 00
E-mail: info@idealbody.sk
Úradník pre ochranu údajov: Tamara Handl

Zásady spracúvania osobných údajov spoločnosťou Idealbody Kft. sú v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, a to najmä s nasledovnými:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 95/46 (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, GDPR);
Zákon CXII. z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobodu informácií (Infozákon)
Zákon V. z roku 2013 o Občianskom zákonníku (Občiansky zákonník)
Zákon CLV. z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa (Zákon o ochrane spotrebiteľa)
Zákon C. z roku 2000 o účtovníctve (Zákon o účtovníctve)
Zákon CVIII. z roku 2001 o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou (Zákon o elektronickom obchode) 

Zdroj údajov

Údaje, ktoré spracúvame, získavame vo všetkých prípadoch od vás, odovzdali ste nám ich dobrovoľne so zámerom využívania našich služieb alebo nákupu výrobkov, ktoré predávame.

Spracúvanie údajov je založené na dobrovoľnom súhlase. V niektorých prípadoch je však spracúvanie, uchovávanie a prenos určitého rozsahu poskytnutých údajov povinné podľa právnych predpisov, o čom budeme našich zákazníkov osobitne informovať.

Upozorňujeme Vás, že ak nám poskytnete iné ako svoje osobné údaje, poskytovateľ údajov je povinný zaobstarať si súhlas dotknutej osoby.

Naše služby môže využívať len dospelá osoba staršia ako 18 rokov. Ak máte menej ako 18 rokov, obráťte sa na svojho rodiča alebo zákonného zástupcu, ktorý je oprávnený na vaše právne zastúpenie.

Rozsah osobných údajov, účely a právne základy ich spracúvania 

Pri našich činnostiach sa snažíme urobiť všetko preto, aby sme vám pomohli pri vašej úspešnej redukčnej diéte, na tento účel predávame prípravky na chudnutie, poskytujeme poradenstvo a platformu pre získanie podpory a povzbudenia od návštevníkov našej webovej stránky https://www.idealbody.sk/. Váš úspech zabezpečíme pomocou konzultácií a programov šitých na mieru, prípadne spotrebiteľskými súťažmi.

V snahe, aby ste mohli využiť naše služby v čo najväčšej miere, vykonávame v oblasti spracúvania údajov nasledujúce operácie:

Podrobné informácie o spracúvaní údajov pri využívaní našich služieb a pri nákupe 

Typ spracúvaných osobných údajov: dátum a čas nákupu, meno a priezvisko, adresa, názov, množstvo a kúpna cena zakúpených produktov, spôsob platby.
Účel spracúvania údajov: nákup v našom centre, vystavenie faktúry, evidencia zákazníkov, odlíšenie zákazníkov od seba navzájom, dokumentácia nákupu a platby, plnenie povinností v oblasti účtovníctva, analýza nákupných zvyklostí, cielenejšia obsluha zákazníkov.
Právny základ spracúvania údajov: spracúvanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy [článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR], §169. ods. 2. Zákona o účtovníctve.
Možné následky neposkytnutia osobných údajov: zákazníka nebudeme môcť obslúžiť.
Prenos údajov: V prípade platby kartou – identifikačné číslo platiteľa, suma, dátum a čas transakcie uskutočnenej prostredníctvom OTP Bank Nyrt.
Prenos údajov: osobe, ktorá vedie účtovníctvo prevádzkovateľa.
Právny základ prenosu údajov: spracovanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy [článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR].

Spracúvanie údajov týkajúcich sa vami využívaných služieb

V záujme napomáhania vašej úspešnej redukčnej diéty vám ponúkame množstvo služieb, ktoré môžete využívať podľa vlastného uváženia spolu s nákupom alebo bez neho. 

Pri využívaní našich služieb vás žiadame o poskytnutie iba tých osobných údajov, ktoré sú potrebné na splnenie vašich individuálnych požiadaviek, o poskytnutí ktorých sa môžete slobodne rozhodnúť. Ak si však neželáte poskytnúť určité údaje, môže sa stať, že nebudete môcť využiť všetky naše služby alebo len v obmedzenom rozsahu.

Pretože naším cieľom je pomôcť vám úspešne schudnúť, pravdepodobne budeme musieť na základe vášho súhlasu spracovať aj niektoré vaše zdravotné údaje. Sú to predovšetkým: telesná hmotnosť, výška, index telesnej hmotnosti (BMI), vek a pohlavie, v niektorých prípadoch informácie o chorobách, ktoré sú dôležité z hľadiska redukčnej diéty a ďalšie informácie o vašom zdravotnom stave.

Tieto služby sú vždy spojené s individuálnym poradenstvom a konzultáciami, počas ktorých vás osobne kontaktujeme telefonicky, e-mailom alebo cez skype.

Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s právnym základom potrebným na splnenie našej zmluvy o poskytovaní služieb v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR a faktúra vystavená za služby sa bude uchovávať po dobu 8 rokov podľa zákona o účtovníctve.

Nebudeme s vami uzatvárať zmluvu na poskytnutie niektorých z našich bezplatných služieb. V tejto súvislosti sa vaše údaje budú spracovávané s vaším súhlasom, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR dovtedy, kým nezrušíte svoj súhlas alebo nevymažete svoje údaje.

Vaše osobné údaje môžeme v súčasnosti spracúvať v rámci našich nasledovných personalizovaných služieb:
 
Správa údajov súvisiacich s registráciou

Máte možnosť sa zaregistrovať na našej webovej stránke, a tak by ste v budúcnosti mohli nakupovať rýchlejšie. Môžeme vám ako vracajúcemu sa zákazníkovi ponúknuť zľavy, môžeme vás prekvapiť pri príležitosti vašich narodenín a tiež môžete využiť mnohé z našich bezplatných služieb.

Rozsah údajov spracúvaných pri registrácii: meno a priezvisko, užívateľské meno, e-mailová adresa, heslo, dátum narodenia – tu ide o povinné údaje, pričom adresu a telefónne číslo nám môžete poskytnúť podľa vlastného uváženia.

S vaším súhlasom budú vaše údaje spracovávané v súlade s právnym základom podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR dovtedy, kým nezrušíte svoju registráciu.

Možné následky neposkytnutia údajov: nebudete môcť využívať žiadne z našich zliav, ani naše služby, ktoré vyžadujú registráciu.

Newsletter

Máte možnosť prihlásiť sa na odber nášho newsletteru. Odber newsletteru, s výnimkou spotrebiteľskej súťaže, je nezávislé od využívania našich ďalších služieb alebo nákupu a nie je podmienkou žiadneho z nich. My sa však s Vami radi podelíme o naše informácie na podporu vášho chudnutia a dáme vám vedieť o niektorých zľavách alebo o našich programoch. Urobíme tak, až pokiaľ o to požiadate a kým sa neodhlásite z odberu nášho newsletteru. Po odhlásení budú vaše údaje vymazané.

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Spracúvanie údajov súvisiacich s našou chatovacou službou

Po prihlásení sa na našu webovú stránku môžete počas pracovnej doby položiť svoje otázky nášmu kolegovi prostredníctvom kontextového okna v pravom dolnom rohu, alebo mimo pracovnej doby nám môžete zanechať odkaz, na ktorý vám odpovieme počas pracovnej doby.

Služba identifikuje návštevníka na základe IP adresy a komunikácia je uložená prevádzkovateľom.

Uložené údaje neobsahujú IP adresu, zaznamenáva sa iba obsah rozhovoru.

Informácie, ktoré uchovávame, vo všeobecnosti neumožňujú identifikáciu vašej osoby, pokiaľ ste počas chat-rozhovoru nám neposkytli informácie umožňujúce vašu identifikáciu.

Mimo pracovnej doby nám môžete poslať chatovú správu cez chatovacie okienko. V takom prípade vás požiadame o meno a e-mailovú adresu, na ktorú vám môžeme zaslať odpovede. Vašu e-mailovú adresu používame výlučne na tento účel.

Uchovávanie uskutočneného rozhovoru je potrebné z hľadiska zabezpečenia kvality, pretože to nám umožňuje skontrolovať, či informácie poskytnuté návštevníkovi boli z odborného hľadiska správne a primerané.

Rozsah osobných údajov spracúvaných v rámci tejto kategórie spracúvania údajov je obmedzený na osobné údaje, ktoré sú výslovne a nevyhnutne potrebné na dosiahnutie legitímnych cieľov definovaných vyššie, čím je rozsah spracúvania údajov primeraný účelu spracúvania údajov v súlade s právnym základom obsiahnutým v článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
Rozhovor, chatové správy a odpovede na otázky budú po 6 mesiacoch vymazané.

Denník chudnutia

Ako registrovaný používateľ našej webovej stránky máte možnosť viesť „DENNÍK CHUDNUTIA“, pomocou ktorého môžete priebežne sledovať svoju diétu a požiadať o dohľad a pomoc nášho odborníka.

Váš denník chudnutia môže byť podľa vášho uváženia verejne prístupný nielen pre registrovaných užívateľov, ale pre všetkých návštevníkov webovej stránky a váš úspešný príbeh sa bude zdieľať aj na webovej stránke, takisto na základe vášho individuálne vyjadreného súhlasu. Váš denník chudnutia sa bude zobrazovať pre verejnosť pod užívateľským menom podľa vášho výberu a vy rozhodnete aj o tom, či zdieľané údaje sú vhodné na vašu identifikáciu. 

Údaje o zainteresovaných stranách spracúvané v tomto rozsahu sú: užívateľské meno, vek, výška, počiatočná telesná hmotnosť, aktuálna telesná hmotnosť, dátum začiatku chudnutia, zmena telesnej hmotnosti pri jednotlivých vstupoch, tabuľka telesnej hmotnosti, index BMI a obrázky a komentáre vložené užívateľom. Ďalší registrovaní užívatelia majú možnosť komentovať príspevky.

Máte právo kedykoľvek zmeniť nastavenie verejnej dostupnosti vášho denníka chudnutia tak, aby bol dostupný iba pre vás a máte právo ho vymazať v celom rozsahu.

Právnym základom pre spracovanie vašich údajov je Váš súhlas v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Individuálne poradenstvo, osobné konzultácie

Môžete si vybrať, či chcete využiť program s nepretržitou odbornou podporou a konzultáciami. V rámci toho posúdime váš stav, spoločne určíme ideálnu hmotnosť, ktorú je potrebné dosiahnuť a k tomu potrebný diétny plán.
Konzultácie sa uskutočňujú písomne, telefonicky alebo osobne.

Rozsah spracovávaných údajov: meno a priezvisko zákazníka, telefónne číslo, pohlavie, vek, výška, telesná hmotnosť, index BMI a ďalšie údaje týkajúce sa zdravotného stavu, ktoré sú relevantné z hľadiska redukčnej diéty, napr. jedálniček.

Údaje nesúvisiace s evidenciou zmluvy sa uchovávajú po dobu 1 roka.

Faktúru vystavenú za služby uchovávame po dobu 8 rokov, podľa zákona o účtovníctve.

Vaše osobné údaje budú spracúvané v súlade s právnym základom potrebným na plnenie zmluvy o poskytovaní služieb podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Ďalšie bezplatné programy

Z času na čas spúšťame programy, ktoré prinášajú ohromujúce výsledky a ktoré pôsobujú povzbudzujúco pre ďalších ľudí, aby tiež využívali naše produkty a služby na dosiahnutie požadovanej telesnej hmotnosti.

Informácie o podmienkach účasti na týchto programoch nájdete vždy na našej webovej stránke.

V rámci našich bezplatných programov chceme zdokumentovať vaše chudnutie a jeho výsledky pomocou fotografií a krátkych správ slúžiacich na marketingové účely. Tieto informácie chceme verejne sprístupniť na našej webovej stránke alebo inde použiť na marketingové účely. K vašim fotografiám a dokumentácii priradíme vaše meno, telesnú hmotnosť a mieru straty hmotnosti.

Údaje začneme spracovávať až na základe Vášho súhlasu, avšak podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Spotrebiteľské súťaže

Príležitostne organizujeme rôzne spotrebiteľské súťaže, napr. na stránke http://idealbody.sk/ alebo prostredníctvom sociálnych sietí (napr. Facebook, Instagram). V takomto prípade budú vaše údaje odovzdané nášmu zmluvnému partnerovi, správcovi spotrebiteľskej súťaže, ktorý ich spracuje osobitne za účelom uskutočnenia spotrebiteľskej súťaže a my ich spracujeme pre svoje vlastné marketingové účely.

Údaje vyžiadané počas spotrebiteľskej súťaže sa spracúvajú iba v rozsahu potrebnom na vašu identifikáciu a odovzdanie vašej výhry. Súčasne však, pre umožnenie vašej účasti na súťaži, vás žiadame o udelenie vášho súhlasu k zverejneniu vášho mena v zozname výhercov a aby sme vám v budúcnosti mohli zasielať newsletter s informáciami o našich produktoch, akciách a ďalších novinkách o nás.

Právnym základom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy o účasti v spotrebiteľskej súťaži podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a po skončení súťaže váš súhlas so zasielaním newsletteru v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Vaše údaje budeme spracúvať, kým nezrušíte svoj súhlas. Ak zrušíte odber newsletteru, vaše údaje budú vymazané.
 

Informácie o súboroch cookie

Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás upozorníme na používanie súborov cookie, o prijatí či odmietnutí ktorých sa môžete slobodne rozhodnúť. Dovoľujeme si vás však upozorniť, že odmietnutie používania súboru cookie môže mať nepriaznivý vplyv na vaše zážitky z návštevy stránky a jej pohodlné používanie.

Podrobný popis používania súborov cookie a vykonávania spracovateľských operácií:

V snahe poskytovať personalizované služby, poskytovateľ služieb umiestni malý súbor dát v počítači užívateľa, tzv. cookies a pri neskoršej návšteve si ich prečíta. Ak prehliadač vráti predtým uložený súbor cookie, poskytovateľ súboru cookie má možnosť prepojiť aktuálnu návštevu užívateľa s predchádzajúcimi, ale výlučne iba v rámci svojho vlastného obsahu.

Účel spracúvania osobných údajov: identifikácia užívateľov, ich vzájomná diferenciácia, identifikácia aktuálnej relácie užívateľov, uchovávanie údajov zadaných počas nej, predchádzanie strate údajov, identifikácia a monitorovanie užívateľov, analytické merania na webe.

Právny základ pre spracúvanie údajov: správca údajov má legitímny záujem na identifikácii a personalizovanej obsluhe užívateľov [článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR].

Rozsah spracúvaných údajov: identifikačné číslo, dátum, čas návštevy stránky a predtým navštívená stránka.

Doba spracúvania údajov: jeden týždeň

Súbory cookie s presným dátumom vypršania platnosti (trvalé) sa ukladajú v počítači dovtedy, kým nie sú vymazané, najneskôr však do uplynutia ich doby platnosti.

Užívateľ môže odstrániť súbory cookie zo svojho počítača alebo zakázať používanie cookies vo svojom prehliadači. Cookies je zvyčajne možné spravovať v ponuke Nástroje / Nastavenia prehliadača v časti Ochrana osobných údajov / História / Vlastné nastavenia, pod názvom cookie alebo sledovanie.

Viac informácií o používaní súborov cookie u bežných webových prehliadačoch nájdete na stránkach:
Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

Cookie je súbor alfanumerických informácií s variabilným obsahom, posielaný webovým serverom, ktorý je uložený v počítači užívateľa na vopred určenú dobu platnosti. Použitie cookies poskytuje príležitosť na zisťovanie určitých údajov návštevníka stránky a na sledovanie jeho predvolieb pri vyhľadávaní na internete. Pomocou cookies je tak možné získať presné informácie ohľadne oblasti záujmu dotknutého užívateľa, jeho zvyklostí pri používaní internetu a históriu navštívených webových stránok. Keďže súbory cookie fungujú ako druh označenia, pomocou ktorého webová lokalita dokáže rozpoznať návštevníka vracajúceho sa na stránku, ich aplikáciou sa môže na danej stránke uložiť platné užívateľské meno a heslo. Ak počas návštevy webovej stránky vráti prehliadač užívateľa súbor cookie predtým uložený na pevnom disku, vysielajúci poskytovateľ môže prepojiť aktuálnu návštevu s predchádzajúcimi. Ale keďže súbory cookie sú viazané na webové sídlo, môže tak urobiť iba pre svoj vlastný obsah. Samotné cookies nie sú schopné identifikovať užívateľa, sú schopné rozpoznať iba počítač návštevníka.
 

Bezpečné spracúvanie údajov

V pôsobnosti prevádzkovateľa, v spolupráci so zmluvnými partnermi, ktorí majú realizovať sprostredkovateľské operácie, pri zohľadnení súčasného technologického stavu a nákladov na realizáciu, ako aj povahy, rozsahu, okolností a účelov spracúvania údajov a meniacej sa pravdepodobnosti a závažnosti rizík pre práva a slobody fyzických osôb uskutočníme príslušné technické a organizačné opatrenia v záujme toho, aby sme zaručili úroveň bezpečnosti údajov úmernú stupňu rizika.

Nástroje IT používané na spracúvanie osobných údajov sa budú vyberať a prevádzkovať tak, aby spracúvané údaje:

boli sprístupnené osobám, ktoré naň majú nárok (dostupnosť);
bola zabezpečená ich autenticita a autentifikácia (autenticita spracúvania údajov);
bola overiteľná ich nemennosť (integrita údajov);
boli chránené proti neoprávnenému prístupu (dôvernosť údajov).
Údaje sú chránené vhodnými opatreniami, najmä proti neoprávnenému prístupu, zmene, prenosu, zverejneniu, výmazu alebo zničeniu, ako aj proti náhodnému zničeniu, poškodeniu alebo neprístupnosti v dôsledku zmien v použitej technológii.

S cieľom chrániť nami evidované, elektronicky spracúvané dátové súbory, zabezpečíme pomocou vhodného technického riešenia, aby uložené údaje, pokiaľ to nepovoľuje zákon, nemohli byť bezprostredne spojené a priradené dotknutej osobe.

S prihliadnutím na aktuálny stav techniky zabezpečíme ochranu bezpečnosti spracúvania údajov pomocou takých technických, správnych a organizačných opatrení, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany voči rizikám spojeným so spracúvaním údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov zachováme

dôvernosť: informácie budeme chrániť tak, aby k nim mali prístup iba tí, ktorí sú na to oprávnení;
integritu: budeme chrániť presnosť a úplnosť informácií a metódy spracovania;
dostupnosť: zabezpečíme, aby v prípade, že to oprávnený užívateľ potrebuje, mal skutočne prístup k požadovaným informáciám a mal k dispozícii všetky potrebné nástroje.

Vedieme záznamy o akýchkoľvek incidentoch v oblasti ochrany osobných údajov s uvedením faktov súvisiacich s daným incidentom, jeho dôsledkov a krokov podniknutých na jeho nápravu. Akýkoľvek incident v oblasti ochrany osobných údajov sa musí bezodkladne nahlásiť Národnému úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií, ak je to možné, najneskôr do 72 hodín po tom, čo sme sa dozvedeli, že došlo k porušeniu ochrany osobných údajov. Ak to počet dotknutých osôb umožňuje, budeme informovať o incidente primym kontaktovaním alebo v prípade veľkého počtu dotknutých osôb na webovej stránke, pokiaľ nie je pravdepodobné, že by incident týkajúci sa ochrany údajov predstavoval riziko pre práva a slobody fyzických osôb.

Prenos údajov

Vaše údaje nikdy nebudeme nikomu predávať.

Vaše údaje odovzdáme partnerom zúčastneným na poskytovaní našich služieb za účelom splnenia zmlúv, napríklad prepravným spoločnostiam zabezpečujúcim doručovanie balíkov.

Vaše osobné údaje poskytneme aj nášmu zmluvnému účtovníkovi za účelom splnenia našich zákonných povinností v oblasti účtovníctva.

Vaše dáta budeme uchovávať v nami používanom CRM systéme. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pre odber newsletteru, budú uložené v cloudovom úložisku Automizy.

Naša webová stránka je prevádzkovaná na serveroch spoločnosti Webinform Kft.
 

Aké práva vám prináležia v súvislosti so spracúvaním vašich údajov?

Právo na informácie

Môžete nás požiadať o informácie o vašich údajoch, ktoré spracúvame. Po dôveryhodnom potvrdení a identifikácii vašej totožnosti vám prednostne, ale najneskôr do 30 dní poskytneme jasne a zrozumiteľne formulované informácie v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko prístupnej forme.

Vaše právo na prístup k informáciám 

Máte právo na prístup k nasledujúcim informáciám ohľadne spracovania vašich osobných údajov:
aké osobné údaje spracúvame a od koho sme ich získali;
za akým účelom spracúvame vaše osobné údaje;
či ich posunieme iným prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ak áno, komu a za akých podmienok;
ako dlho uchovávame vaše údaje alebo ako dlho ich plánujeme ukladať;
aké práva vám prináležia a ako si ich môžete uplatniť;
právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
právo vedieť o skutočnosti, ak využívame automatizované rozhodovanie a/alebo profilovanie, o uplatnenom princípe a jeho možných dôsledkoch na vás.
Väčšina vyššie uvedených informácií máte k dispozícii v tomto súbore, ale ak si o to požiadate, po dôveryhodnom potvrdení a identifikácii vašej totožnosti vám prednostne, ale najneskôr do 30 dní  sprístupníme kópiu vašich osobných údajov vedených u nás a vyššie uvedené informácie v elektronickej forme.

Ak by ste požadovali kópiu vašich osobných údajov v papierovej podobe, môžeme vám za ich zaslanie účtovať primeraný administratívny poplatok.

Právo na nápravu

Ak sú údaje, ktoré o vás vedieme, nesprávne alebo nepresné, môžete požiadať o ich opravu, ktorá bude vykonaná bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní, o čom vás budeme informovať.

Právo na vymazanie

Keďže spracovanie vašich osobných údajov vykonávame výlučne na základe vášho súhlasu (pozri prihlásenie na odber newsletteru alebo registráciu na našej webovej stránke), môžete svoj súhlas kedykoľvek zrušiť a požiadať o vymazanie vašich údajov, respektíve ich môžete odstrániť sami.

V iných prípadoch musíme zvážiť, či nám účel alebo právny základ na spracovanie vašich údajov umožňuje ich vymazať. Ak účel spracovania údajov už zanikol, vaše údaje na vašu žiadosť vymažeme. Ak vašu požiadavku z nejakého dôvodu nie je možné splniť, budeme vás o tom informovať.

Právo na obmedzenie údajov

O obmedzenie údajov môžete požiadať v prípade, ak:

dotknutá osoba spochybňuje presnosť osobných údajov, v takom prípade sa obmedzenie vzťahuje na obdobie, ktoré umožňuje overenie presnosti osobných údajov;
spracúvanie údajov je nezákonné a dotknutá osoba nesúhlasí s vymazaním údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie ich použitia;
prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely ich spracúvania, ale dotknutá osoba ich požaduje pre uplatnenie, vymáhanie alebo ochranu právnych nárokov; alebo ak
dotknutá osoba namietala proti spracúvaniu údajov; v takom prípade sa obmedzenie vzťahuje na obdobie, kým sa nepreukáže, či legitímne dôvody prevádzkovateľa majú prednosť pred oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Ak spracovanie údajov spadá pod obmedzenie, osobné údaje sa môžu spracúvať s výnimkou ich uchovávania iba so súhlasom dotknutej osoby alebo na účely vznesenia, vymáhania alebo ochrany právnych nárokov alebo ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo v dôležitom verejnom záujme Únie alebo jej členského štátu.

Právo na prenosnosť údajov

Môžete požadovať, aby osobné údaje, ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, vám boli sprístupnené v štruktúrovanom, bežne používanom, elektronickom formáte a aby ste tieto údaje mohli preposlať inému prevádzkovateľovi.

Právo na protest

Pokiaľ je spracúvanie vašich údajov založené na našich oprávnených záujmoch, máte právo namietať proti tomu, aby vaše údaje boli spracované.

Keďže sme sa rozhodli spracovať vaše údaje na základe zvažovania vašich práv a našich oprávnených záujmov, v prípade námietky opätovne posúdime tieto záujmy a oznámime vám výsledok. Ak sa na základe výsledku nášho posúdenia záujmov budeme domnievať, že ochrana vašich práv má prednosť pred našimi legitímnymi záujmami, vaše údaje vymažeme a budeme ich spracúvať iba za účelom splnenia našich zákonom stanovených povinností.

Procesné pravidlá

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu, ale v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia žiadosti bude informovať dotknutú osobu o krokoch podniknutých v zmysle článkov 15 až 22 GDPR. Ak je potrebné, môže sa táto lehota vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o predĺžení časového limitu s uvedením dôvodov oneskorenia do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronicky, informácie budú poskytnuté elektronicky, pokiaľ dotknutá osoba nežiada inak.

Ak prevádzkovateľ na žiadosť dotknutej osoby nepodnikne žiadne kroky na nápravu, bezodkladne o tom informuje dotknutú osobu, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, s uvedením dôvodov nečinnosti a o tom, že dotknutá osoba má právo podať sťažnosť u dozorného orgánu a môže využiť svoje právo na dostupné opravné prostriedky.

Prevádzkovateľ bude informovať všetkých príjemcov o všetkých opravách, výmazoch alebo obmedzeniach pri spracúvaní osobných údajov, ktorým boli tieto údaje sprístupnené, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ na požiadanie bude dotknutú osobu informovať o týchto príjemcoch.
 

Nápravné opatrenia

Ak sa domnievate, že sme v priebehu spracovania osobných údajov nedodržali alebo porušili príslušné právne predpisy alebo prijaté záväzky uvedené v tomto informačnom materiáli, informujte nás e-mailom na info@idealbody.sk alebo listom (Südwestpark 67, 90449 Nürnberg).

Na Vašu sťažnosť obratom odpovieme písomne, najneskôr však do 30 dní a v odôvodnených prípadoch napravíme stav, proti ktorému boli vznesené námietky.

V prípade porušenia svojich práv môže dotknutá osoba podať žalobu proti prevádzkovateľovi (dotknutá osoba sa môže domáhať nápravy na miestne príslušnom súde podľa sídla odporcu alebo bydliska dotknutej osoby). Súd má vec prejednávať prednostne. Podanie žaloby v súvislosti s ochranou osobných údajov nie je spoplatnené.

Sťažnosti možno podať aj na Národnom úrade pre ochranu údajov a slobodu informácií:

Názov: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Sídlo: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Idealbody Kft. – Pravidlá súťaže
Pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“) sa vzťahujú na všetky spotrebiteľské súťaže (ďalej len „súťaž“), ktoré sú zverejnené na webovej stránke prevádzkovanej spoločnosťou Idealbody Kft. (ďalej len „IDEALBODY KFT.“), s konkrétnymi podmienkami pre danú súťaž.
Usporiadateľom súťaží je pre každú súťaž osobitne stanovený zmluvný partner spoločnosti IDEALBODY KFT. (ďalej len „usporiadateľ“), meno ktorého bude vždy uvedené v popise súťaže.

1. Účastníci súťaže

Súťaž je otvorená pre všetky súkromné osoby používajúce internet, ktoré majú bydlisko alebo povolenie na pobyt v Maďarsku (ďalej len „účastník súťaže“). 

Súťaž vyžaduje, aby bol účastník súťaže registrovaným používateľom príslušnej webovej stránky a aby súhlasil s použitím svojich osobných údajov na priamy marketing (DM), na čo osobitne upozorníme účastníkov každej súťaže. Ak má výherca obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, má právo na prevzatie výhry iba v prítomnosti svojho zákonného zástupcu. Ak je výherca právne nespôsobilý, v jeho mene môže konať iba jeho zákonný zástupca. (V prípade rozvedených rodičov rodič, ktorý je nositeľom opatrovníckeho práva.)

Súťaže sa NEMÔŽU zúčastniť nasledovné osoby:
• majitelia, štatutári, riadiaci pracovníci, zamestnanci, zástupcovia usporiadateľa a ich blízki príbuzní (§ 685 písm. b Občianskeho zákonníka);
• majitelia, štatutári, riadiaci pracovníci, zamestnanci, zástupcovia spoločnosti Idealbody Kft. a ich blízki príbuzní;
• majitelia, štatutári, riadiaci pracovníci, zamestnanci, zástupcovia iných spoločností, ktoré sa bezprostredne podieľajú na realizácii súťaže a ich blízki príbuzní.

2. Opis súťaže

Súťaže sú dostupné na webovej stránke vyhlasovateľa pod ponukou „Súťaže” alebo cez samostatné pole, kde si môžete prečítať popisy súťaží, prezerať súvisiace materiály a zaregistrovať sa, resp. prihlásiť sa do súťaží, ako aj odoslať riešenia a súťažné materiály.

3. Trvanie súťaže

Informácie o trvaní súťaže, konečnom termíne zaslania súťažných materiálov a dátumu žrebovania sú uvedené v popisoch konkrétnych súťaží. Prihásiť sa do súťaže a zúčastniť sa v nej je možné do 24:00 v deň uzávierky pre zasielanie súťažných materiálov. Prihlášky do súťaže prijaté v čase pred jej začiatkom a po jej ukončení sú neplatné.

4. Ako sa prihlásiť do súťaže

Prihlásiť sa do súťaže môžete

zodpovedaním všetkých súťažných otázok alebo zaslaním požadovaných podkladov súvisiacich s danou súťažou a
poskytnutím všetkých relevantných údajov požadovaných pre danú súťaž.
Pre doručenie a uplatnenie výhier je potrebné správne uviesť meno a priezvisko, adresu bydliska, e-mailovú adresu a telefónne číslo účastníka súťaže.

Prihláška do súťaže je platná len ak sú všetky uvedené podmienky splnené.

DÔLEŽITÉ PRAVIDLO: Do žrebovania bude zaradené iba jedno správne riešenie a jeden súťažný materiál zaslaný z jednej e-mailovej adresy, jeden účastník súťaže sa môže pokúsiť o šťastie zaslaním správnej odpovede len raz a z jednej e-mailovej adresy. Jeden účastník súťaže sa môže uchádzať o výhru alebo hlasovať v jednej súťaži len z jednej e-mailovej adresy! Ak niekto odošle riešenia alebo hlasy viackrát, bude vylúčený zo súťaže kvôli spravodlivosti a v propech ostatných účastníkov súťaže, ktorí dodržali všetky pravidlá súťaže.

Súťaže sa môže zúčastniť alebo dotazník môže byť zaslaný len tomu účastníkovi súťaže, ktorý odpovedal na všetky súťažné otázky alebo splnil ďalšie podmienky súťaže, respektíve poskytol všetky potrebné údaje.

Účastník súťaže môže poslať svoje riešenie, iba ak akceptoval pravidlá súťaže a súhlasil so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so štatútom súťaže.

5. Výhra

Výhry v súťažiach sú uvedené v popisoch príslušných súťaží.
Ak konkrétny označený produkt nie je k dispozícii v čase prevzatia výhry, výhercovi bude odovzdaný iný darčekový predmet podobnej hodnoty.

Výhry sú neprenosné a nemožno ich zameniť za hotovosť.

Usporiadateľ sa zaväzuje zaplatiť daň z príjmu fyzických osôb, ktorá sa môže priamo vzťahovať na výhru, a tiež sa zaväzuje zaplatiť akékoľvek ďalšie dane alebo iné poplatky, ktoré môžu vzniknúť v priamej súvislosti s cenami.

Na prevzatie výhry je k dispozícii časový priestor 2 mesiace od žrebovania. Usporiadateľ môže zabezpečiť možnosť prevzatia výhry v tejto lehote. Výhru nie je možné vymeniť za iný produkt a nemožno ju zameniť za hotovosť.

Výherca sa môže prihlásiť o výhru e-mailom alebo poštou. Ak sa rozhodne ohlásiť telefonicky, má možnosť prevzatia výhry osobne po dohodnutí termínu a po predložení písomného oznámenia o výhre do 2 mesiacov od oznámenia.

6. Žrebovanie

V prípade kvízových otázok budú do žrebovania zaradení tí súťažiaci, ktorí zaslali správne odpovede na všetky súťažné otázky alebo pri inej súťaži tí, ktorí zaslali všetky relevantné súťažné podklady. Žrebovanie bude vždy prebiehať prostredníctvom počítačového programu založeného na princípe náhodných čísiel v prítomnosti žrebovacej komisie pozostávajúcej z troch zamestnancov spoločnosti Idealbody Kft.. O priebehu žrebovania bude spísaná oficiálna zápisnica.
V prípade, že víťazný súťažiaci nemôže z akéhokoľvek dôvodu prevziať výhru alebo ju odmietne, nemáme možnosť vyžrebovať náhradného výhercu/výhercov.

7. Oznámenie výhercov 

Výhercovia budú vždy informovaní e-mailom, ale ak by niekto nedostal oznámenie, ale našiel svoje meno medzi výhercami zverejnenými na webovej stránke www.idealbody.sk, nech sa ohlási na e-mailovej adrese info@idealbody.sk a napíše nám svoje meno a priezvisko, užívateľské meno, poštovú adresu a nech uvedie, v ktorej súťaži a kedy vyhral. Bez týchto informácií môžeme výhercom poslať výhry iba s veľkým oneskorením.

8. Doručenie výhier

Výhry budú výhercom doručené alebo zaslané usporiadateľom súťaže. Doba doručenia môže byť dlhá vzhľadom na viaceré, spravidla súčasne prebiehajúce súťaže, môže trvať aj jeden mesiac. Usporiadateľ urobí všetko, čo je v jeho silách, aby výhry odovzdal čo najskôr. Našich výhercov preto prosíme o trpezlivosť.

(Bohužiaľ, nemôžeme sa zaviazať, že prípadné výhry pošleme mimo územia krajiny, môžeme doručiť balík iba na poštovú adresu v Maďarsku.) 

Sťažnosti týkajúce sa doručenia je možné podať iba u usporiadateľa.

Výhra v podobe služby (napr. cesta, vyšetrenie): Pre uplatnenie výhry (využitie služby) sa musíte obrátiť priamo na usporiadateľa.

Výhra v podobe vstupenky: Prosíme návštevníkov našej webovej stránky, aby venovali osobitnú pozornosť našim súťažiam, kde sú v hre vstupenky do divadla, kina, na koncert alebo u ktorých je výhra časovo viazaná, pretože inštitúcie, ktoré ich ponúkajú, nebudú môcť poskytnúť vstupenky platné na podujatia v inom termíne.

Výherné vstupenky nebudú zasielané poštou, môžu byť vyzdvihnuté na danom podujatí pred jeho začiatkom, pričom služby, ktoré sú predmetom výhry, môžu byť využité aj bez vstupenky, na základe zoznamu výhercov odovzdanom poskytovateľom služieb, po preukázaní resp. overení ich totožnosti.

Od účastníkov súťaže sa vyžaduje, aby spolupracovali v záujme prevzatia/uplatnenia výhier. Ak táto požiadavka nie je rešpektovaná a tak nemôže dôjsť k prevzatiu výhry, tá sa neskôr už nebude môcť prevziať, resp. uplatniť, za čo v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť spoločnosť IDEALBODY KFT. a usporiadateľ súťaže.
 
9. Spracúvanie údajov – Podrobné informácie pozri vyššie

10. Vylúčenie ručenia

Spoločnosť IDEALBODY KFT. nezodpovedá za neúplné podania (chyby pri uvádzaní mien, nepostačujúce odpovede atď.) a za omeškania pri oznamovaní a doručovaní zásielok. Samotní účastníci súťaží nesú zodpovednosť za všetky dôsledky vyplývajúce z poskytnutia nesprávnych údajov. IDEALBODY KFT. a usporiadateľ nebudú môcť overiť správnosť údajov počas (alebo po) prihlásení sa do súťaže. V tejto súvislosti vždy nesú zodpovednosť za všetky právne a finančné dôsledky účastníci súťaží.

IDEALBODY KFT. vylučuje svoju zodpovednosť za chyby vo výhrach, pokiaľ maďarské právo výslovne nezakazuje vylúčenie ručenia .

Spoločnosť Idealbody vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek nároky na náhradu škody alebo odškodnenie počas účasti v súťažiach, ako aj za náklady, škody a straty súvisiace s chybami, nedostatkami a nesprávnym fungovaním súťaží alebo vyplývajúce z nich.

Spoločnosť Idealbody nenesie zodpovednosť za to, ak počas prebiehania súťaže je súťaž alebo webová stránka, na ktorej sa súťaž prevádzkuje, z technických dôvodov dočasne nedostupná.

11. Rôzne

Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži automaticky akceptuje jej pravidlá a v prípade výhry dáva svoj bezpodmienečný súhlas so zverejnením svojho mena a adresy (s uvedením iba mesta alebo obce), a ak je zaslaná aj jeho fotografia, súhlas s jeho zverejnením na webovej stránke spoločnosti IDEALBODY KFT. po dobu 6 mesiacov počnúc od žrebovania. Odoslaním fotografie účastník súťaže vyhlasuje, že ak je na fotografii zobrazená okrem neho aj iná osoba alebo zverejnenie danej fotografie inak podlieha súhlasu tretej strany, má k dispozícii potrebný súhlas s jej zverejnením. Účastník súťaže vyhlasuje, že jeho registračné údaje sú pravdivé.

V Budapešti, 03.02.2020

Akcie a typy vo Vašej doručenej pošte

Objednajte online!
Objednajte online! webshop

Vlastníte internetový obchod, fitnes štúdio, drogériu alebo máte obchod s reform potravinami a biopotravinami?

Hľadáme nových obchodných partnerov. Kontaktujte nás na info@idealbody.sk a čoskoro sa vám ozveme!